Varla Villaförening

Varla Villaförenings yttrande över Kungsbackas förslag till ny översiktsplan för Kungsbacka kommun.

Inledning

Vi anser att förslaget tar upp många väsentliga frågor för att utveckla Kungsbacka kommun på ett bra sätt.
Vi har en del synpunkter på bl a hållbar utveckling, infrastruktur och kommunikationer som vi framför nedan.
Av särskild betydelse för vårt område blir den Fördjupade Översiktsplanen för Kungsbacka Stad när den blir färdig
.

Infrastruktur, kollektivtrafik och buller
Västkustbanan

Planen bygger på att järnvägen genom Kungsbacka utgör grunden för utbyggnaden av bostäder och verksamhetsområden.
Bortsett från Kungsbacka stad utgör Anneberg och Åsa utvecklingsorter längs järnvägen.
Vi menar att även Frillesås på längre sikt kan bli en utvecklad utvecklingsort med stationsläge.


Spåren Göteborg-Kungsbacka är under vissa tider utnyttjade till max kapacitet med nuvarande signalsystem.
Förslag om fyra spår till Kungsbacka har diskuterats under 25 år i olika utredningar.
Så vitt vi vet har trots detta inga markreservationer gjorts för en sådan utbyggnad.
Det kan innebära att bostäder och andra verksamheter finns, kommit till och kommer till som kan innebära onödiga problem för en fyrspårsdragning. Inte heller kan vi se att kommunen hittills varit politiskt aktiv i denna fråga till skillnad från andra kommuner i Halland när det gällt lokala stationslägen.
Vi ser heller inget aktivt samarbete mellan Region Halland och Västra Götalandsregionen i frågan.
Dock var kommunen aktiv när det gällde tillkomsten av Åsa station.
Västkustbanan Göteborg-Malmö är dessutom enkelspårig till ca 11 procent och dubbelspår hela vägen planeras bli klara 2029.
Det blir då rimligt att fler snabbtåg Göteborg-Malmö-Köpenhamn trafikerar banan med den kapacitetsbrist som finns på sträckan Göteborg-Kungsbacka. Dessutom finns en önskan att godstrafiken bör minska på E 6an och gå med järnväg istället.
En intressant läsning är Trafikverkets slutrapport 2013-06-13 ”Åtgärdsval Västkuststråket Göteborg-Malmö”. Vi väntar på den nya Åtgärdsvalsstudien.

Spårbunden trafik Göteborg-Särö-Kungsbacka

Redan tidigare finns ett markerat område öster om väg 158 för spårtrafik.
Nu utökas i ÖP:n markreservationen ända ned till söder om Kungsbacka stad.
Det ger då viktigt underlag för framtida detaljplaner och bygglov inom markerat område.
Vi tycker att det är en bra reservation för en långsiktig planering.

Redan 2006 gjorde Banverket i samverkan med Västra Götalandsregionen, GR och Göteborgs stadsbyggnadskontor en studie kallad ”Idéstudie - Spår 2050”. Många deltog i arbetet bl a i workshops. 
I denna studie föreslogs bl a en komplett ny bana med dubbelspår från Göteborg via Särö till Kungsbacka:
En ny Kungsbackapendel eller snabbspårväg utmed Särövägen medger tillväxt av tätorter utmed kusten samt nya stationer vid målpunkter i Göteborg.”
Syftet var att fortsätta diskussionerna men det verkar inte ha skett i någon större utsträckning.
Här behövs en samverkan med Göteborgs Stad. Vi väntar på Trafikverkets Åtgärdsvalsstudie.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken i Kungsbacka saknar tvärförbindelser. Det innebär t ex att de som bor i Kolla och har sin arbetsplats förlagd till exempel i Onsala tar bilen.
Med buss tar det kanske en timme att ta sig till jobbet med byten och max 15 minuter med bilen.
För att bedöma ett sådant behov behöver resandet kartläggas mellan kommunens olika delar samt till och från kommunen och dess delar.
Kommunens resvaneundersökning 2017 är intressant och utgör en grund men kan utvidgas.

Buller

Järnvägen och fordonstrafiken åstadkommer buller.
Trafiken på E 6 utanför Varla ha t ex ökat från 13 000 per dygn 1985 till 41 000 per dygn 2006 samt till 64 000 per dygn i juni 2020 trots pågående pandemi.
År 2006 var andelen tung trafik 19 procent. Den har sannolikt större andel idag. Även inom tätortsområden på andra håll finns en bullerproblematik.
Vid planeringen måste hänsyn tas till bullerfrågan på ett bättre sätt än idag.
Kommunen behöver även engagera sig i bullerfrågor där kommunen inte är huvudman. Detta gäller också i utvecklingsorterna.

Bostadsbebyggelse

Planen beskriver väl hur utvecklingsorterna prioriteras. Behovet av villabebyggelse är stort i Kungsbacka. Här är det viktigt att denna bebyggelse sker på ett sådant sätt att det i första hand finns en närhet till utevecklingsorterna eller som vi hellre kallar serviceorter.
Det ger möjlighet till att ordna kollektivtrafik. Vidare måste det undvikas i möjligaste mån att bygga på odlingsbar jordbruksmark. I framtiden blir det säkert mer intressant med s k Kommersiell Stadsodling som finns t ex i Malmö eller Andelsjordbruk.
Båda dessa former är mycket vanligare i flera europeiska länder än i Sverige. I Kungsbacka finns föreningsodlingar men dessa ska inte jämföras med Kommersiell Stadsodling.  En sådan behöver anges i en detaljplan.

Blandstaden, e
n beskrivning hämtad från Boverket:
Blandstaden beskrivs som komplex till utformning och innehåll med en tät men fattbar bebyggelsestruktur vilken anses ge närhet mellan verksamheter och människor, kontinuerliga upplevelser och händelser i rummet och ett omväxlande och rörligt folkliv som vi förknippar med begreppet stad.
Blandstaden anses också ge en socialt och mångfaldig boendemiljö och ett minskat resande, varför den framhålls som planeringsmål i många kommunala plandokument.
En avgörande kvalitet i blandstaden är att den är befolkad hela dygnet och därigenom ger förutsättningar för ökad säkerhet och trygghet. Detta ska också kunna gälla utvecklingsorterna i möjligaste mån.
I blandstaden skall det även finnas utrymme för en grön infrastruktur som bl a medverkar till ett aktivt friluftsliv.

Det kan vara intressant att studera projektet Tamarinden i Örebro. En stadsdel för 200 bostäder, förskola, lokaler och fina utemiljöer. Byggnaderna är i trä. Lokalproducerad energi ska göra stadsdelen nästan självförsörjande.

Näringsliv och verksamhetsområden

Ett starkt näringsliv med framgångsrika företag är en förutsättning för både kommunens och regionens utveckling. Kungsbacka kommuns arbete med näringslivsfrågor är därför av strategisk betydelse.
Det är därför viktigt att kunna erbjuda platser för nyetableringar och skapa förutsättningar för kommunens innevånare att starta företag.
Detta ger ett varierat utbud av arbetstillfällen som i viss utsträckning kan minska pendlingen från kommunen. I Kungsbacka finns ett rikt utbud av handelsföretag och det är i och för sig bra. Vi behöver dock en mer diversifierad arbetsmarknad bl a med industrijobb.

Många företag kan finnas bland bostadsbebyggelsen. Däremot behövs mark för t ex tillverkningsindustri och andra företag som alstrar mycket fordonstransporter.
I planen är enligt vår mening långsiktigt för få områden utpekade som verksamhetsområden. Kungsbacka har tyvärr de senaste åren i flera fall inte kunnat erbjuda intresserade företag en etablering.


Hållbarhetsbedömning

Vi har gått igenom beskrivningen av FN:s Agenda 30 och har vissa synpunkter på vad som står i planen.

Mål 6 - Rent vatten och sanitet

Bedömning:
Översiktsplanen bidrar till att målet Rent vatten och sanitet uppnås.

Vi menar att det krävs lokala och/eller regionala åtgärdsprogram för att uppnå målet. Bl a finns möjligheten till lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD, genom att t ex ta vara på regnvattnet (typ stenkistor för att fylla på grundvattennivåerna) och inte låta så stora mängder gå direkt ner i dagvattnet.
En idé, som vi har funderat på länge, är att anlägga kanaler i ett nytt bostadsområde som Kungsgärdet, ett bra sätt att reglera Kungsbackaån och samtidigt skapa en spännande stadsbild.

Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Bedömning:
Översiktsplanen bidrar till att målet Hållbar industri, innovationer och infrastruktur uppnås.

Vi menar att detta gäller under förutsättning att det är hållbara verksamheter som etablerar sig här och att de som arbetar där har tillgång till kollektivtrafik.

Mål 11 - Hållbara städer och samhällen

Bedömning:
Översiktsplanen bidrar till att målet Hållbara städer och samhällen uppnås.

Detta under förutsättning att det finns en tydlig handlingsplan för en hållbar stadsutveckling
.


Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion

Bedömning: Översiktsplanen påverkar endast marginellt att målet Hållbar konsumtion och produktion uppnås.

Vi menar att Kungsbacka stad idag präglas av handel som knappast kan betraktas som hållbar, med stort inslag av import från bl a Asien. En hel del händer dock när det gäller denna fråga.
Utveckling av lantbruksföretagen bör ske mot ekologisk produktion som kan bidra till lokal och ekologisk konsumtion av livsmedel och jordbruksmarken bör inte exploateras för byggnation.

Mål 13 - Bekämpa klimatförändringar

Bedömning:
Översiktsplanen bidrar till att målet Bekämpa klimatförändringarna uppnås.

Möjligen på denna nivå. I FÖP måste det däremot framgå tydligt hur man vill medverka till en klimatanpassad infrastruktur, t ex med fossilfri kollektivtrafik och laddplatser för elfordon. Trafiken måste ställas om till fossilfri så snart detta är möjligt. Även våra stadsnära naturområden som Varlaskogen bör bevaras som gröna lungor som kan
”suga upp” koldioxid.


Mål 15 - Ekosystem och biologisk mångfald.

Bedömning:
Översiktsplanen bidrar till att målet Ekosystem och biologisk mångfald uppnås.

Vi menar att detta gäller under förutsättning att jordbruket ställer om till ekologisk odling och djurhantering. Hallands län är femte sämsta i Sverige.

2020-08-30

Varla Villaförenings styrelses arbetsgrupp.


E-post: styrelsen@varlavilla.se

    


Denna sida var uppdaterad senast 2020-09-14 av  webmaster@varlavilla.se
 Varla Villaförenings organisationsnummer: 802470-6478, och BankGiro 158-4820