Varla Villaförening

Varla Villaförenings skrivelse till Trafikverket angående störande buller från E6.


Föreningens skrivelse till Trafikverket:

Varla Villaförening önskar att Trafikverket utreder och utför en bullerutredning av buller från väg E6 i området.
Hälsovårdskontoret Kungsbacka kommun utförde mätningar 1985 som visade på bullernivåer på 60-66 dba.
1988 efter utredning av Göteborgs Förorter projekterade Kungsbacka kommun och började bygga en bullervall mot E6. Den skulle ligga nära vägbanan då bostadsområdet sluttar ner mot vägen, tyvärr hamnade den hela 22 meter från fordonstrafiken och mycket lägre än rekommenderade 2,5 meter över vägbanan (om den uppförts nära vägbanan).
Tyvärr byggdes inte bullervallen enligt förslaget och fyller idag ingen större funktion.

Trafikmängden har även ökat åtskilligt från 13.000 fordon 1985, varav 19% tung trafik
I Trafikverkets förstudie om faunapassage 2012 uppskattades ådt till 41.000.
Trafikverkets mätning i Covid-19 tider den 10 Juli passerade 64.000 fordon

Bullret har även ökat märkbart efter att Trafikverket jämnat till bergväggen till en ljudreflektor öster om E6 vid bron till Gröninge.

Dåvarande Vägverket utförde mätningar som redovisades i Jan 2005, de visar bullervivåer en bra bit in i området på 56 dba.
Efter denna mätning har bara teoretiska uppskattningar gjorts, där inte den släta bergväggen räknas in och vi ifrågasätter använd vinddata.


Trafikverkets svar:

Ditt ärende gäller höga ljudnivåer från trafiken på väg E6/E20 vid fastigheterna i området. Vi har förståelse för att bullret är störande vid er fastighet. Enligt notering finns en bullervall mellan vägen och fastigheterna
.

Trafikverket har genomfört en bullerkartläggning för Hallands län. Nästa steg är att det ska utredas och bedömas vilka åtgärder som kan vara aktuella för fastigheter som har nivåer över gällande åtgärdsnivåer. Att uppföra bullervallar och/eller bullerskyddsskärmar vid vägen är mycket kostsamt vilket gör att Trafikverket i första hand erbjuder fönsteråtgärder och/el avskärmad uteplats för de fastigheter som har bullernivåer över åtgärdsnivåerna. I vissa fall kan det vara samhällsekonomiskt rimligt att uppföra en bullerskyddsskärm utmed vägen istället för punktåtgärder på flera fastigheter.

Bullerkartläggningen visar dock att gällande åtgärdsnivåer klaras för samtliga fastigheter i området. Det innebär att ingen fastighet i området är aktuellt för ytterligare bullerskyddsåtgärder i dagsläget
.

Den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid områdets mest bullerutsatta fastighet/fastigheter är 61 dBA. Den maximala ljudnivån utomhus vid områdets mest bullerutsatta fastighet/fastigheter är 62 dBA

Den maximala ljudnivån inomhus för områdets mest bullerutsatta fastighet/fastigheter är 36 dBA. Den maximala ljudnivån inomhus för områdets mest bullerutsatta fastighet/fastigheter är 37 dBA
.

Nivåerna på fastigheten är beräknade. Beräkningarna som ligger till grund för beskedet är noggrant utförda där man tar hänsyn till bla infallsvinkel, topografi, broar, väglutning, aktuell trafikmängd, lätt/tung trafik, avstånd mellan vägmitt och närmsta fasad på fastighetens bostadshus, eventuella reflexer mm. Oavsett vad den verkliga medelhastigheten är räknar man enligt praxis med skyltad hastighet. Våra beräkningar görs alltid utan hänsyn till dämpningseffekt från träd- och buskridåer då dessa sällan ger mer än en marginell dämpande effekt. I arbetsmetoden utgår man från en schablon för fasadisolering som i de allra flesta fall är sämre än den verkliga fasadisolering. En beräkning av ljudnivån ger ett mer rättvisande underlag än en mätning när man ska jämföra med riktvärdena.

Angående eventuella hastighetsöverskridanden och fordon som är konstruerade på ett olagligt sätt, tex trimmade fordon eller fordon utan ljuddämpare, så är Polisen den myndighet som ska se till så att fordon framförs på ett lagligt sätt
.

Trafikverket ansvarar för trafikbuller från vägen, tomgångskörning av buss mm räknas inte som trafikbuller utan detta ansvarar verksamhetsutövaren för. Jag skulle rekommendera dig att kontakta kommunen då kommunens nämnd för miljö- och hälsoskydd har det lokala tillsynsansvaret enligt miljöbalken. De kan förhoppningsvis hjälpa dig vidare angående detta.

Trafikverkets bullerskyddsarbete.

Trafikbuller från järnvägen och vägen berör många och behovet av bullerskyddsåtgärder är stort. Trafikverket prioriterar åtgärder för de som är värst utsatta. Trafikverkets bullerskyddsarbete bedrivs inom ramen för ett åtgärdsprogram. Det omfattar vägar och järnvägar som byggts före 1997 och som inte varit föremål för en väsentlig ombyggnad sedan 1997. Hus byggda efter 1995 ingår inte i åtgärdsprogrammet.

Vi erbjuder fasadåtgärder vid fastigheter där den maximala ljudnivån med stängda fönster är över Lmax 55 dBA fler än fem gånger per natt, klockan 22–06 och/eller den ekvivalent nivå inomhus är över Leq24 40 dBA. Åtgärder som kan vara aktuella är fönsterbyte eller tilläggsrutor och i vissa fall behövs även ljuddämpning av friskluftsventiler
.

Vi utreder avskärmning av en uteplats om den ekvivalenta ljudnivån (dygnsmedelvärde) är över Leq24 65 dBA.

Läs gärna mer om buller och vibrationer på Trafikverkets webbsida
.
http://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/trafikbuller-och-vibrationer/Denna sida var uppdaterad senast 2020-09-16 av  webmaster@varlavilla.se
 Varla Villaförenings organisationsnummer: 802470-6478, och BankGiro 158-4820