§ 1 FÖRENINGENS NAMN OCH ÄNDAMÅL

 1. Föreningens namn är Varla Villaförening.
 2. Föreningen är en partipolitiskt obunden och religiöst neutral ideell förening.
 3. Föreningens uppgift är att
  1. bevaka medlemmarnas intressen, som remissinstans i kommunens översikts- och detaljplanering i Varlaområdet, vid förändringar av grönområden och förtätning av bebyggelse och andra frågor av betydelse,
  2. vara kontaktorgan till myndigheter eller andra som föreningen beslutar om,
  3. förhandla med leverantörer å medlemmarnas vägnar.
 4. Föreningen är en självständig juridisk person.
 5. Föreningen skall ha ett organisationsnummer registrerat hos skatteverket.

 

§ 2 VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområdet omfattar fastighetsägare och bostadsrättsinnehavare med gatuadress enligt följande inom Varlaområdet, Kungsbacka:

 • Kållasgårdsgatan
 • Lilla Bäcksgatan
 • Håkansgårdsgatan
 • Nils Ebbegårdsgatan
 • Bengtsgårdsgatan
 • Hjelmströmsgatan
 • Smeagatan

Verksamhetsområdet kan utökas efter beslut av årsmöte eller föreningsmöte.

 

§ 3 MEDLEMSKAP

 1. Medlem blir den fastighetsägare eller bostadsrättsinnehavare inom föreningens verksamhetsområde som betalar den vid årsmötet fastställda medlemsavgiften.
 2. Med medlem jämställs person som ingår i samma hushåll som medlem. Rättigheter och skyldigheter tillkommer dock endast en person per hushåll. Det innebär att endast en person per hushåll har rösträtt vid möten.

 

§ 4 MEDLEMSAVGIFTER

Medlemsavgiften, som bestäms på årsmötet, tas ut per kalenderår.

 

§ 5 ÅRSMÖTE

 1. Årsmöte skall hållas före mars månads utgång
 2. Styrelsen kallar till årsmöte och bestämmer tid och plats för mötet. Kallelse skall delas ut, annonseras eller på annat sätt, inkl. via e-post, nå medlemmarna minst 14 dagar före ett årsmöte.
 3. Medlemmarna får till ett årsmöte lämna in motioner som skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet
 4. Styrelsen skall avge yttrande över de motioner som kommit in. Inlämnade motioner och styrelsens yttranden skall finnas att tillgå vid mötet.
 5. Förslag till dagordning jämte övriga behövliga handlingar skall delas ut, finnas åtkomliga på föreningens webbplats eller hållas tillgängliga hos styrelsen minst 7 dagar före mötet.

 

§ 6 FÖRENINGSMÖTE

 1. Föreningsmöte sammankallas av styrelsen antingen på eget initiativ eller när det – för att behandla viss angiven fråga – begärs av medlemmar, som tillsammans utgör minst 10 % av föreningens medlemsantal vid föregående månad innan begäran inkommit eller om revisorerna begär det.
 2. Styrelsen bestämmer tid och plats för mötet dock senast två månader efter det att begäran kommit styrelsen tillhanda, juli månad oräknad.
 3. Förslag till dagordning jämte övriga behövliga handlingar skall delas ut, finnas åtkomliga på föreningens webbplats eller vara tillgängliga hos styrelsen minst 7 dagar före mötet.

 

§ 7 ÅRSMÖTETS DAGORDNING SAMT DAGORDNING VID FÖRENINGSMÖTE

 1. Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande
 2. Fråga om mötets behöriga utlysning
 3. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd
 4. Val av ordförande, sekreterare och två justerare, tillika rösträknare, för mötet
 5. Anmälan av frågor och inskickade motioner samt styrelsens propositioner som ska behandlas vid punkt 17
 6. Fastställande av dagordning
 7. Behandling av verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning
 8. Behandling av revisionsberättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet
 10. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 9.1
 11. Val av ordförande i styrelsen
 12. Val av övriga ledamöter i styrelsen
 13. Val av suppleanter i styrelsen
 14. Val av revisorer enligt § 10.2
 15. Val av valberedningens ordförande samt det antal ledamöter som mötet bestämmer enligt § 11
 16. Verksamhetsplan och budget
 17. Motioner och övriga ärenden som anmälts under punkten 5 ovan
 18. Beslut om medlemsavgift
 19. Mötets avslutande

Vid föreningsmöte får, förutom punkterna 1-4 ovan, endast behandlas den eller de frågor, som upptagits på dagordningen i kallelsen till mötet.

 

§ 8 VAL OCH BESLUT VID ÅRSMÖTE OCH FÖRENINGSMÖTE

 1. Beslut vid års- och föreningsmöte fattas genom öppen omröstning om mötet inte beslutar annorlunda för visst ärende. Vid val skall sluten omröstning ske om så begärs.
 2. Som mötets beslut gäller den mening som får högst antal avgivna röster, om det inte i dessa stadgar krävs kvalificerad majoritet för att beslut skall gälla. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst utom vid val, då lotten avgör.
 3. Varje medlem har en röst per hushåll, se § 3 .2. Styrelsens ledamöter har inte rösträtt i frågor som rör styrelsens egen förvaltning.
 4. Fullmaktsröstning är inte tillåten.
 5. Ärenden av principiell betydelse bör överlämnas till styrelsen för beredning och tas upp på kommande års- eller föreningsmöte

 

§ 9 STYRELSEN

 1. Styrelsen skall bestå av ordförande och ytterligare minst 4 ledamöter samt minst 2 suppleanter.
 2. Ordförande, ledamöter, suppleanter, revisorer och suppleant väljs för ett år. Avgående ordförande samt övriga i styrelsen kan omväljas.
 3. Styrelsen får inom sig utse vice ordförande, sekreterare, kassör och eventuella övriga funktionärer.
 4. Styrelsen kan tillsätta arbetsgrupper för visst ändamål inkluderande medlemmar utanför styrelsen.
 5. Styrelsen skall ta hand om föreningens angelägenheter, förvalta dess tillgångar och föra protokoll över sina sammanträden.
 6. Föreningens firma tecknas av minst två personer.
 7. Styrelsen skall föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter och vid årets slut upprätta resultaträkning och balansräkning samt avge verksamhetsberättelse.
 8. Kallelse till styrelsemöte utfärdas av ordföranden minst sju dagar före sammanträdet.
 9. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av dess ledamöter är närvarande.
 10. Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet och genom öppen omröstning. Suppleanterna får delta i en omröstning som ersättare till en ledamot som uteblivit vid mötet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val då lotten avgör. Vid behandling av ärende som angår någon i styrelsen personligen får denne inte delta i beslutet.

 

§ 10 VERKSAMHETSÅR OCH REVISION

 1. Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret.
 2. Styrelsens förvaltning granskas av två revisorer med en suppleant, valda på ett år vid årsmötet.
 3. Styrelsen skall senast en månad före årsmötet lämna behövliga handlingar till revisorerna för granskning. Revisionsberättelse och granskade handlingar skall avges till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet och revisionsberättelsen ska därefter föreläggas årsmötet.
 4. Revisionen skall även omfatta en uppföljning av att föreningens handlingar som protokoll, resultat- och balansräkningar och ingångna avtal.
 5. Handlingar skall arkiveras på ett betryggande sätt.

 

§ 11 VALBEREDNING

Valberedningen skall bestå av minst tre personer och ge förslag till val av styrelse och övriga funktionärer. Valberedningen skall meddela styrelsen sitt förslag senast 14 dagar före det möte vid vilket val skall hållas.

 

§ 12 UTESLUTNING UR FÖRENINGEN

Medlem som inte betalat medlemsavgiften trots flera påminnelser blir utesluten. Styrelsen har rätt att utesluta medlem som anses sabotera föreningens syften. En utesluten medlem förlorar genast sin rätt att delta i beslut inom föreningen.

 

§ 13 STADGEÄNDRING OCH UPPLÖSNING

 1. Beslut om ändring av dessa stadgar kan fattas vid årsmöte förutsatt att minst ¾ av samtliga avgivna röster biträder ändringsförslaget. Beslut om ändring av dessa stadgar kan också fattas av två på varandra följande möten med minst 60 dagars mellanrum om det vid båda mötena är minst enkel majoritet för ändringsförslaget.
 2. Beslut om upplösning av föreningen kan fattas endast av två på varandra följande möten. Ett av dessa möten skall vara årsmöte. Båda besluten skall fattas med minst ¾ av samtliga avgivna röster.
 3. Vid föreningens upplösning skall beslut fattas om hur föreningens tillgångar skall avvecklas.

 

§ 14 SÄRSKILDA VILLKOR VID AVTALSSKRIVNING

Då föreningen tecknar avtal med tjänsteleverantör skall ingå villkor som endast gynnar medlemmar i föreningen. Årsmöte eller föreningsmöte kan dock besluta att annat skall gälla. I vissa fall kan bostadsrättsinnehavare inte sluta avtal utan denna rätt tillkommer bostadsrättsföreningen.